برنامه ریزی تحصیلی

تاریخدیفرانسیلفیزیکدینیهندسهزیستگسسته
۱۹/۱۱/۱۳۹۹فصل۲فصل۲فصل۲فصل۲فصل۲فصل۲
۸/۱۱/۱۳۹۹فصل۳فصل۳فصل۳فصل۳فصل۳فصل۳
۸/۱۱/۱۳۹۹فصل۴فصل۴فصل۴--فصل۴
۸/۱۱/۱۳۹۹فصل۵فصل۵فصل۵فصل۵فصل۵فصل۵
۸/۱۱/۱۳۹۹فصل۶فصل۶فصل۶-فصل۶فصل۶
۸/۱۱/۱۳۹۹فصل۷فصل۷فصل۷فصل۷فصل۷فصل۷