مهندس مهدی فرهادیان

 

مشاور تحصیلی و متخصص انتخاب رشته

مشاور دبیرستان البرز از سال ۹۴

مشاور دبیرستان شاهد شهید مطهری ۸۹-۹۴

و دبیرستان های شاهد شهیدمطهری . مهران . نگرش

آموزشگاه پرستو و خلاق

 

مولف کتاب مشاور من

 

مشاور ۸ رتبه دو رقمی

۵۷ رتبه سه رقمی

و ۱ رتبه یک رقمی